Chỉ huy trưởng M&E

Nhiệm vụ chính:
1. Tổ chức triển khai thi công các dự án MEP;
2. Chịu trách nhiệm tổ chức các công việc trên công trình gồm:
– Lập tiến độ thi công, biện pháp thi công, biểu đồ nhân sự, biện pháp an toàn lao động, PCCC, bảo vệ môi trường;
– Triển khai công tác thi công, giám sát thi công các đội nhóm, thầu phụ;
– Tổ chức nghiệm thu, hoàn công, quyết toán với CĐT, TV QLDA, TVGS và các bên liên quan;
3. Quản lý chi phí dự án không vượt ngân sách được phê duyệt.
4. Quản lý nhân sự, tài sản, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường..
5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Trả lời